Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU DIVOČÁTKA

Platnost: 1. 9. 2023

Zřizovatel: Spolu venku v Nepomuku, z.s., IČO : 09862196, Adresa: Vrčeň 78, 335 41 Vrčeň 

Email: spoluvenku@gmail.cz web: www.divocatka.cz

Kontaktní osoba: Ing. Tereza Kotlanová, Bc. Lucie Korbová, Mgr. Barbora Bláhovcová

Koordinátorka: Ing. Tereza Kotlanová

Adresa: Lesní klub Divočátka, Bezděkovec 19, 335 01

PROVOZNÍ INFORMACE

* Provozní řád Lesního klubu Divočátka (dále jen LK Divočátka) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a informace o fungování klubu. Je důležitou součástí dohody mezi rodiči a zřizovatelem, tj. spolek Spolu venku v Nepomuku, z. s.

Zázemí

* Zázemím pro náš lesní klub je budova bývalé školy v obci Bezděkovec, č.p. 19, 33501 Mileč, ke které náleží rozlehlá zahrada. 

* Na úklidu, údržbě a rozvoji zázemí se podílí děti, průvodci, rodiče a ostatní příznivci LK Divočátka.

* Budova je využívána k odpočinku dětí, uložení metodických pomůcek a náhradního oblečení dětí. V případě velmi nepříznivého počasí v ní bude realizován program pro děti.

* Budova je v chladných dnech vytápěna kamny zabezpečenými proti úrazu. Je zde zavedena elektřina a voda.

* K dispozici pro činnost LK Divočátka je velká místnost, vhodně členěná na zónu jídelní, odpočinkovou a herní. Dále k zázemí patří vstupní chodba, ve které jsou umístěny lavice a věšáky a další chodba, ze které se vchází na wc a do hlavní místnosti.

* Hasící přístroj je umístěn na chodbě. Lékárnička je umístěna ve skříni v hlavní místnosti, malou lékárničku nosí průvodce mimo prostory LK Divočátka u sebe.

Zajištění toalet a nakládání s odpady

* Sociální zařízení je ve formě splachovacího záchodu umístěného v budově. Součástí je umyvadlo s tekoucí vodou.

* Toaleta je opatřena schůdky a dětským prkénkem.

* K dispozici je nočník.

* V budově jsou umístěny nádoby na tříděný odpad.

* Na zahradě je umístěn kompost pro zpracování bioodpadu.

Zahrada

* Dětem je k dispozici oplocená zahrada,  vybudována a vybavena v přírodním stylu.

* Na zahradě je ohniště a jednoduché posezení, hracími prvky jsou pískoviště, houpačky, blátivá kuchyňka, místo pro pozorování volné přírody, skrýše ve stromech a keřích. Na zahradě jsou zasazené rozličné druhy jedlých stromů, keřů, rostlin a bylin. 

Provozní podmínky

* LK Divočátka je otevřen dětem předškolního věku od 3 do 7 let.

* Ve výjimečných případech lze přijmout i dítě mladší 3 let.

* Provozní doba LK Divočátka je úterý, středa a čtvrtek v čase 8:00 – 16:00 hodin.

* Děti se schází v místě provozovny LK Divočátka v čase 8:00 – 8:30.

* V případě vyčerpání kapacity parkoviště před LK, tak rodiče využívají k parkování parkoviště u autobusové zastávky (viz mapa) ve středu obce.

* Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. LK Divočátka nezajišťuje provoz v době školních prázdnin a státních svátků. 

Kapacita dětí

Kapacita skupiny v LK Divočátka je 12 dětí  na 2 průvodce  na den. Pokud zájem převyšuje kapacitu LK Divočátka, vede průvodce seznam čekatelů, kteří jsou přijímáni podle volných kapacit a kritérií přijetí.

Místo předávání a vyzvedávání dětí

Předávání a vyzvedávání dětí z LK Divočátka probíhá v zázemí LK Divočátka, na adrese Bezděkovec č. p. 19, 335 01. V případě výletu či jiné akce je možné místo změnit. O této změně budou zákonní zástupci informováni optimálně týden, nejméně však 24 hodin předem, a to buď osobně, telefonicky nebo e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Předávání a vyzvedávání dětí probíhá v souladu s bodem „Předávání, vyzvedávání a omlouvání dítěte“ tohoto Provozního řádu (viz níže).

Přijetí dítěte do LK Divočátka

Na přijetí dítěte do LK Divočátka není právní nárok. O přijetí rozhodují členové Výboru spolku Spolu venku v Nepomuku, z. s..

Kritéria rozhodující o přijetí do LK Divočátka:

* zralost dítěte pro předškolní docházku – samoobslužnost při jídle a oblékání, používání plen maximálně na spaní, schopnost ujít minimálně 1 km,

* věk dítěte v rozmezí 3 – 7 let (ve výjimečných případech lze přijmout i dítě mladší 3 let),

* datum přijetí přihlášky – dřívější datum přihlášky má přednost,

* sourozenci mají přednost,

* seznam čekatelů – náhradníci mají přednost,

* okamžitá kapacita – max. 12 dětí,

* zdravotní stav dítěte,

* děti s vícedenní docházkou mají přednost.

Zápis a přihlášení dítěte

Zápis dětí do LK Divočátka probíhá v dubnu, přijetí k docházce je možné v průběhu celého roku. Při zájmu převyšujícím kapacitu vede průvodce seznam čekatelů, kteří jsou přijímáni podle volných kapacit a podle kritérií přijetí. Pro přihlášení do LK Divočátka vyplňte prosím přihlašovací formulář dostupný na stránkách www.divocatka.cz, obratem Vám zašleme potřebné dokumenty včetně přihlášky. 

Před zápisem dítěte doporučujeme navštívit LK Divočátka a osobně se seznámit s prostředím, zázemím a průvodci. Z kapacitních důvodů je návštěva LK Divočátka možná pouze po telefonické nebo e-mailové domluvě – viz kontaktní údaje. Zákonný zástupce dítěte má povinnost se seznámit s Provozním řádem, platbami za docházku dítěte a též má možnost vyjádřit své připomínky a přání osobně nebo písemně k rukám průvodců.

Snížení počtu dnů docházky v průběhu roku

Pokud rodič žádá v průběhu školního roku o snížení počtu dnů docházky, zaplatí jednorázově poplatek 1.000,- Kč. Poplatek slouží k pokrytí výpadku v rozpočtu a komplikací s tím spojených. Žádost o snížení počtu dní je nutné podat písemně a to nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce. 

Ukončení docházky, výpovědní lhůta

Docházka do LK Divočátka je automaticky ukončena posledním dnem školního roku.

Při ukončení docházky během školního roku je výpovědní lhůta dva měsíce, počínaje měsícem následujícím po doručení písemné výpovědi.

Při přerušení docházky během školního roku je výpovědní lhůta jeden měsíc, počínaje měsícem následujícím po doručení písemné žádosti o přerušení. Během přerušení docházky platí rodič měsíčně poplatek podle vybraného modelu docházky – 500,- při jednodenní, 1000,- při dvoudenní, 1500,- při třídenní docházce. Poplatek slouží k pokrytí výpadku v rozpočtu a nutnosti držení místa.

Finance

Jednorázový členský příspěvek činí na celý školní rok 2023/2024 – 100 Kč. Příspěvek je splatný do 30.9.2023 na transparentní účet č. 2101952069/2010. Do poznámky prosím napište jméno rodiče a “členský příspěvek”.

Výše příspěvku na provoz činí 1 950,- /měsíc při docházce 1 den v týdnu, 2 950,-/měsíc při docházce dva dny v týdnu a 3 950,-/měsíčně při docházce tři dny v týdnu.

Příspěvek na provoz se platí ve výši dle zvoleného modelu docházky a  je splatný do 10. daného měsíce – na transparentní účet č. 2101952069/2010. Do poznámky je potřeba napsat – JMÉNO DÍTĚTE + MĚSÍC + ROK (příklad platby: Jan Novák 9/2023). V případě neuhrazení příspěvku do posledního dne v měsíci nemusí být dítě následující měsíc přijato do výuky.

Včasné neuhrazení příspěvku může být důvodem k ukončení smlouvy, bez nároku na využití nebo vrácení kauce.

Počet dnů v týdnucena za 1 měsíc
1 den1 950,-
2 dny2 950,-
3 dny3 950,-

Příspěvek na provoz obsahuje: 2 průvodci na skupinu, pronájem budovy a pozemku, režijní náklady (topení, elektřina), základní administrativa (evidence docházky, plateb, účetnictví), základní pomůcky, pojištění.

Příspěvek na provoz neobsahuje (neboli věci, se kterými potřebujeme nejvíce pomoci): péče o venkovní zázemí, zajištění sekání trávy a přípravy dřeva, pomůcky.

Zřizovatel je oprávněn upravit výši příspěvku na provoz do LK Divočátka. Tuto skutečnost je povinen oznámit nejméně 2 měsíce před změnou e-mailem všem členům spolku Spolu venku v Nepomuku, z. s., a zároveň ji uveřejnit na stránkách www.divocatka.cz. 

Slevy

V případě docházky sourozenců činí sleva pro druhé a další dítě 15%, pro rodiče samoživitele 10%. Případné další možnosti jsou řešeny individuálně. Slevy nelze sčítat.

Financování výletů a exkurzí – jízdné, vstupné

Úhradu jízdného a vstupného hradí rodič, zákonný zástupce nebo pověřená osoba (dále jen rodič) dětí, které se akce účastní. Cena je oznámena rodičům optimálně týden, minimálně však 24 hodin předem osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Platba je hrazena ráno v den akce přímo průvodci.

Dary a sponzorování LK Divočátka

Spolek Spolu venku v Nepomuku, z. s., jako zřizovatel, přijímá finanční či věcné dary určené pro LK Divočátka

Možnosti darování:

* bezhotovostní převod na účet spolku

* finanční dar v hotovosti,

* věcný dar, přičemž výše věcného daru se určí podle přesné nebo obvyklé ceny.

Zřizovatel vydá dárci potvrzení přijetí o daru ve formě:

* potvrzení o přijatém daru (dar do 5 000,- Kč),

* darovací smlouvy (dary nad 5 000,- Kč).

Dar v minimální výši 1000 Kč za rok, kdy dárcem je fyzická osoba nebo 2000 Kč za rok, kdy dárcem je právnická osoba, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru slouží jako účetní doklad.

Předávání, vyzvedávání a omlouvání dítěte

Provozní doba v rámci celodenního programu je od 8:00 do 16:00. Zřizovatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte rodičem průvodci LK Divočátka.

Předávání dítěte

* rodiče nebo pověřené osoby předávají dítě od 8:00 do 8:30 hod. – prosíme rodiče o dochvilnost při předávání dětí, zpoždění narušuje klidný průběh dne. Ranní předávání dětí a jejich odpolední vyzvedávání doporučujeme v co největší míře za doprovodu rodiče. Tímto vzniká jedinečný prostor pro sdílení, ať už ráno či při odpolední reflexi

* předávání dítěte probíhá v zázemí LK Divočátka, na adrese Bezděkovec č. p. 19, 335 01, pokud nebude předem oznámeno jiné místo předání

* rodič nebo pověřená osoba při předávání dítěte informuje průvodce o důležitých okolnostech spojených s dítětem (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.).

* rodič předává dítě dostatečně oblečené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte, dále je zodpovědný za doplnění náhradního oblečení dítěte v zázemí LK Divočátka.

Vyzvedávání dítěte

* rodiče vyzvedávají své dítě od 15:15 do 16:00 hod. – zde rovněž žádáme o dochvilnost

* o případném zhoršení zdravotního stavu nebo úrazu jsou rodiče informováni ihned, a to telefonicky, v tomto případě by mělo být dítě vyzvednuto dříve než v běžnou dobu

* rodič při vyzvedávání dítěte zkontroluje stav vybavení (hlavně oblečení) a dbá na kompletní stav oblečení v zázemí klubu

* rodiče jsou při vyzvedávaní informováni o závažných událostech dne ve školce (úrazy, vyjmutí klíštěte, neshody) týkajících se jejich dítěte

* rodič přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte průvodcem rodiči či jiné pověřené osobě, která je uvedena v Přihlášce dítěte.

Omluvy z pravidelné docházky

* v případě absence dítěte v LK Divočátka, např. z důvodu onemocnění, je potřeba dítě omluvit jeden den předem nejpozději do 12. hodiny pomocí SMS zprávy na telefonní číslo , v tomto případě náleží dítěti náhrada

* pokud ráno, kdy má dítě jít do klubu, rodič zjistí, že je dítě nemocné, prosíme o omluvu do 8:30 hodin  SMS zprávou na tel. č. průvodce daného dne (viz docházková tabulka), v tomto případě nenáleží dítěti náhrada docházky

* v případě déletrvající absence je nutno tuto skutečnost nahlásit e-mailem

Náhradní docházka

* v případě, že dítě navštěvuje lesní klub jednou nebo dvakrát v týdnu a je omluveno jeden den předem do 12. hodiny, má nárok na náhradní docházku,

* platnost náhrad je 60 dnů, poté náhrada propadá,

* náhrada se zapisuje do docházkové tabulky do 12 hodin předchozího dne, pokud je volná kapacita. Čtvrteční vybírání náhrad zapisujte již v pondělí.

* počet náhradní docházky a její vybírání má na starosti rodič dítěte,

* v případě, že dítě navštěvuje lesní klub tři dny, lze u nepřítomnosti trvající týden a déle, nechat ponížit platbu v následujícím měsíci o 10% za každý týden omluvené nepřítomnosti (max. 2 týdny v měsíci). Tato sleva se nevztahuje na výpovědní lhůtu.

Chod LK Divočátka

Rytmus dne

8:00 – 8:30 scházení dětí

8:00 – 9:00 svobodná hra a činnosti dle vlastní volby

9:00 – 9:15 ranní kruh, přivítání, nastínění programu dne

9:15 – 9:30 svačina

9:30  – 12:00 vycházka po okolí s programem

12:00 – 12:30 oběd

12:30 – 13:00 předávání dětí, které odcházejí po obědě

12:30 – 14:00 pelíškování, četba, klidová činnost

14:00 – 15:00 odpolední program – výtvarné, hudební a dramatické aktivity

15:00 – 15:15 odpolední svačina

15:15 – 16:00 svobodná hra, vyzvedávání dětí

Pracovníci LK Divočátka

O skupinu dětí se starají 2 dospělé osoby – průvodci.

Podrobnější informace o průvodcích naleznete na našich webových stránkách.

Spolupráce a komunikace s rodiči

Chod lesního klubu by se neobešel bez spolupráce s rodiči. Komunitní způsob fungování klubu je nedílnou součástí jeho udržitelnosti, zároveň pak spolupráce a dobré vztahy s rodiči vytvářejí pozitivní prostředí pro výchovu dětí. Dobré vztahy mezi průvodci a rodiči jsou vystavěny na základě společné spolupráce a možnosti společných prožitků (společné budování a zvelebování zázemí klubu, rodičovské schůzky atd.).

Rodič má právo projevit jakékoli připomínky k chodu lesního klubu a konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s průvodci. Uvítáme náměty a nápady, které mohou přispět k obohacení našeho programu. Rodiče dětí jsou pravidelně informováni o dění v klubu e-mailem, informacemi vyvěšenými na naší webové stránce,  formou rodičovské schůzky a prostřednictvím nástěnky umístěné v prostorách zázemí.

Rodiče se mohou podílet na chodu klubu svými podněty, pomocí s přípravami na slavnostech, organizací spolujízd (např. odvoz dětí na různé akce), materiální výpomocí apod. Rodičovské schůzky se konají min. 1x za školní rok. Termín konání schůzky je oznámen rodičům emailem min. 14 dnů předem. Při komunikaci jsou využívány tyto cesty: osobní kontakt s průvodci v zázemí klubu – mimo dobu hlavního programu, email, SMS, v akutním případě telefon.

Rodiče se zavazují pomoci LK Divočátka formou spolupráce, pomocného průvodcování, pomoci se zázemím, přípravy pomůcek: celkem 10 hod. práce na rodinu za školní rok nebo příspěvek 1.000,- Kč do rozpočtu splatný 500,- Kč do konce ledna (pokud k 31.1. není odpracovaná žádná hodina) a dalších 500,- Kč do konce května (není-li odpracovaná žádná hodiny do 31.5.), v případě odpracování se příspěvek vrací do 31.7.2023

Informace o zdravotním stavu dítěte

Průvodci absolvovali kurz první pomoci.

Průvodci mají stále k dispozici plně vybavenou lékárničku, krizový plán vč. mobilních telefonních čísel rodičů a záchranných složek a mobilní telefon.

Rodič je povinen informovat průvodce o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (dítě po nemoci, závažné události v rodině). Jedná se okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LK Divočátka. Průvodce při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte.

Alergie

Rodiče jsou povinni informovat LK Divočátka o jakýchkoli alergiích dítěte (např. na bodnutí hmyzem, na jídlo apod.). Alergie jsou zapisovány do přihlášky dítěte k docházce do LK Divočátka. Alergické děti by měly být individuálně vybaveny léky.

Kdy dítě nechat doma

Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:

* zvýšená teplota (dítě je třeba nechat doma min. 2 dny po vymizení symptomů),

* kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě,

* zvracení (je třeba nechat dítě doma min. 2 dny po vymizení symptomů),

* průjem (je třeba nechat dítě doma min. 1 den po vymizení symptomů),

* bolest v uchu,

* bolest břicha,

* bolest při močení,

* vši,

* v rodině se vyskytlo závažné infekční onemocnění (salmonelóza, žloutenka atd.).

Průvodce může odmítnout dítě do LK Divočátka přijmout, pokud na dítěti pozoruje nějaký z výše uvedených symptomů.

Akutní stavy v průběhu pobytu v LK Divočátka

* Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LK Divočátka (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte.

* V akutních případech je zavolána rychlá záchranná služba a ihned telefonicky informováni rodiče.

* V případě úrazu průvodce vyhodnotí závažnost a úraz je buď ošetřen na místě, nebo je zavolána rychlá záchranná služba. V obou případech jsou ihned telefonicky informováni rodiče.

Klíšťata

* V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno průvodcem. Průvodce nález zapisuje do Knihy úrazů a informuje o této události rodiče při vyzvedávání dítěte.

* Děti jsou před pobytem v lese ošetřovány repelenty proti klíšťatům pouze po dohodě s rodiči (rodič donese vlastní repelent).

* Rodiče dbají na řádné prohlédnutí dítěte po pobytu v LK Divočátka

Vybavení dětí 

Co s sebou:

Na výpravu:

* dítě přichází do LK Divočátka oblečeno dle aktuálního počasí, v tomto oblečení půjde na výpravu,

* batůžek s prsním popruhem (lze došít),

* do batůžku: náhradní ponožky/punčochy, kalhotky/slipy, kapesníky, malou skládací karimatku nebo podložku, pláštěnku, dopolední svačinu v krabičce a pití v dobře zavíratelné lahvičce (v zimě v termosce nebo v termo obalu).

Na zázemí:

* spacák/deku pro odpolední odpočinek + polštářek, oblíbený plyšák 

* taška s náhradním oblečením: bunda, mikina, tepláky, termo legíny (v zimě), ponožky, kalhotky/slipy, triko s krátkým/dlouhým rukávem, gumáky.           

Za každodenní kontrolu a průběžné doplňování náhradního oblečení zodpovídají rodiče.

Pravidla LK Divočátka

Pravidla jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a plynulosti chodu klubu.

Provozní pravidla jsou rodičům a dětem sdělována na rodičovských schůzkách, dětem pak na začátku i v průběhu školního roku.

Pravidla jsou platná pro všechny osoby pohybující se v zázemí LK Divočátka i na jiných místech, kde LK Divočátka zajišťuje program.

Etická pravidla

* Chovám se ke druhým tak, jak chci, aby se chovali k mě. Respektuji hranice druhého.

* Řeknu, když potřebuji pomoc.

* Konflikty řeším sám, ale pokud potřebuji, řeknu o pomoc. Cílem je nalézt vlastní řešení

* „Dost, to stačí.“ – můžu říct kdykoli (např. ve hře) a druzí to přestanou dělat. Když to vysloví tvůj kamarád, přestanu dělat, co se nelíbí jemu.

Pravidla pobytu v zázemí

* děti vidí na průvodce

* do třídy v budově chodí děti jen s průvodcem, případně po domluvě

Pravidla pobytu v lese

* když uslyším znamení ke svolání, přiběhnu

* mimo zázemí LK Divočátka vždy vidím a slyším průvodce

* čekám na potkávacích místech

* když slyším své jméno, odpovím

* s ostrými předměty chodím pomalu (nářadí, klacky), nešermuji s ostrými předměty, je-li blízko kamarád

* na stromy lezu po domluvě s průvodcem

* nelezu na plot, nedotýkám se ohradníků

* jím pouze to, co jistě znám, pokud si nejsem jist, zeptám se průvodce

* hub a mrtvých zvířat se nedotýkám rukou, pouze klacíkem

* vlastní odpadky přinesu zpět do zázemí LK Divočátka, případně zanechám v odpadkovém koši

* zůstávám se skupinou; neodcházím s lidmi, které v lese potkám (ani se známými)

Pravidla pro použití pracovního nářadí:

* Nářadí slouží pouze k práci, ne ke hrám.

Pravidla u ohně v ohništi:

* Oheň je zakládán pouze pod dohledem průvodce.

* Hoří-li oheň v ohništi, v blízkosti ohniště nikdo neběhá a nehraje s míčem.

* Za uhašení ohně zodpovídá průvodce. 

Krizový plán

* LK Divočátka má vypracovaný Krizový plán, jehož součástí je seznam důležitých telefonních čísel, postupy při řešení krizových situací (požár, první pomoc, ztracení dětí).

Pojištění

* LK Divočátka je pojištěn u pojišťovny ČPP – Česká podnikatelská pojišťovna, a.s..

* Součásti smlouvy je pojištění odpovědnosti a majetku.

* Zřizovatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte rodiči či pověřenou osobou průvodci LK Divočátka. 

* Rodič přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte průvodcem rodiči či jiné pověřené osobě. 

Provozní řád může být změněn či úplně nahrazen novým provozním řádem.

Tento Provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2023